Privacy Policy

Dit beleid licht toe hoe Chocoline LEONIDAS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u deze website bezoekt. Dat gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, en meer bepaald verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

   

   1. Wie verwerkt uw gegevens?

  De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die worden verzameld op deze website is de onderneming Chocoline. Deze onderneming wordt hierna ‘onze onderneming’ of ‘wij’ genoemd.

  U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, dhr. Ludo Bex(Data Protection Coordinator) op het volgende adres: Chocoline , Data Protection Coordinator, Notelarestraat 54, 3830 Wellen, België.

    

    1. Welke soorten gegevens verzamelen we?

   We verzamelen voornamelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u onze website en onze diensten gebruikt, meer bepaald wanneer u:

   Het contactformulier invult;
   Deelneemt aan enquêtes of wedstrijden.

   We verzamelen verschillende soorten gegevens op basis van de diensten waarvan u gebruikmaakt en de manier waarop u onze website gebruikt.

   Wanneer u ons contactformulier gebruikt: we verzamelen de gegevens die u verstrekt in het contactformulier, namelijk uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer.

   Wanner u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden: we verzamelen de gegevens die u verstrekt via de enquête- of wedstrijdformulieren, namelijk uw naam, voornaam en e-mailadres.

   Wanneer onze website de tool Google Analytics gebruikt: uw activiteit op de site, hoelang u de site bezoekt en vanwaar u de site bezoekt.

   Onze onderneming gebruikt uw persoonsgegevens ook als die verkregen zijn via derden, zoals Google Analytics en Golden Eyes. Het gaat dan om uw voorkeuren, uw contactgegevens en uw identificatiegegevens.

     

     1. Waarom en hoe gebruiken we uw gegevens?

    Onze onderneming baseert zich voor het gebruik van uw persoonsgegevens steeds op de wettelijk voorziene bepalingen voor een geldige verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt:

    om u producten/diensten te leveren / te verstrekken en die levering of dienstverlening te verbeteren;
    om uw bezoekerservaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten te behandelen;
    om u voordelen te bieden als trouwe klant;
    om met u te communiceren;
    om onze activiteiten te beheren;
    om onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
    om fraude te voorkomen;
    om de veiligheid van de website te verzekeren;
    voor de statistische analyse van onze klanten.

    Voor de verwerking van uw persoonsgegevens baseert onze onderneming zich steeds:

    Ofwel op de toestemming die u hiertoe hebt gegeven (door een vakje aan te vinken tijdens uw bezoek aan onze website);

    Ofwel op een andere wettelijk criterium: bijvoorbeeld indien de gegevensverzameling noodzakelijk is om een contract uit te voeren waarbij u een van de partijen bent, of indien ze noodzakelijk is om een van onze wettelijke verplichtingen na te leven. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk dat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor uw vitale belangen of de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming.

    Onze onderneming zal uw gegevens dan ook altijd op legale manier verzamelen en verwerken. Die verwerking gebeurt voor de volgende doeleinden:

    de door u gevraagde diensten verstrekken en verbeteren, bijvoorbeeld het aanbod aan producten en diensten in de e-shop uitbreiden;
    uw ervaring op onze website verbeteren door de grafische interface en de diensten te optimaliseren voor een beter begrip van onze producten;
    u voordelen aanbieden als trouwe klant;
    met u communiceren om u te informeren over onze aanbiedingen, commerciële acties en toekomstige evenementen;
    onze marketing- en reclamecampagnes voeren;
    fraude voorkomen;
    de veiligheid van de website verzekeren;
    statistische analyse van onze klanten [anoniem en uitsluitend om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren]

      

      1. Hoe en met wie worden deze gegevens gedeeld?

     Onze onderneming deelt uw gegevens niet met derden.

     We zijn echter verplicht om uw persoonsgegevens te delen wanneer dat vereist wordt door een wet, een decreet, een verordening of een vonnis. We verbinden ons ertoe om steeds de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, onder meer door hiertoe specifieke contracten af te sluiten met onze partners.

       

       1. Hoe kunt u uw gegevens beheren/inkijken/verwijderen?

      U hebt het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te (laten) corrigeren, het recht om uw gegevens te wissen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

      In overeenstemming met de AVG hebt u het recht om:

      uw gegevens in te kijken en essentiële informatie te verkrijgen over de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van verwerkte gegevens enz.);
      te verzoeken dat we uw gegevens corrigeren of, indien nodig, wissen, onder de voorwaarden van artikel 17 van de AVG, met name wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
      bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in bepaalde specifieke gevallen die worden beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van directmarketingactiviteiten. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde belangen zijn om dat te doen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of indien de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
      bezwaar te maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering, onder de voorwaarden van artikel 22 van de AVG;
      in bepaalde, in artikel 18 van de AVG genoemde gevallen, en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, beperking van de verwerking te verzoeken gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren;
      uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm die gegevensoverdraagbaarheid mogelijk maakt, d.w.z. overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, onder de voorwaarden van artikel 20 van de AVG, en, indien technisch mogelijk, rechtstreekse overdracht van de gegevens van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere.

      U kunt die rechten uitoefenen met een schriftelijke aanvraag per e-mail op het adres info@leonidaswellen.be of per post op het volgende adres: chocoline , Data Protection Coordinator, Notelarestraat 54, 3830 Wellen, België.

      Met klachten over inbreuken op de Belgische regels inzake de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunt u terecht bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit op het adres commission@privacycommission.be.

        

        1. Hoelang bewaren we uw gegevens?

       Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is.

       De verzamelde gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden beschreven in punt 3 hierboven, zoals voorzien door de AVG. U kunt bovendien steeds vragen om uw gegevens te wissen. In dat opzicht verwijzen we naar punt 5 hierboven

         

         1. Worden uw gegevens doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte?

        Nee, onze onderneming bewaart geen gegevens en geeft geen gegevens door buiten de Europese Economische Ruimte.

        Onze onderneming slaat al uw gegevens op op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden, zodat een maximale bescherming kan worden gegarandeerd. De gegevens worden in geen geval doorgegeven naar derden of servers die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

          

          1. Hoe wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen aan dit privacybeleid?

         Onderaan vindt u de datum waarop dit beleid voor het laatst is bijgewerkt. Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt zonder dat we u daar vooraf van op de hoogte brengen. We raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

           

           1. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

          U kunt op de volgende manier contact opnemen: Als uw onderneming buiten de Europese Unie gevestigd is, vragen we u om ons de gegevens te bezorgen van uw vertegenwoordiger in de Europese Unie.

          Via het formulier op onze website op het adres www.leonidaswellen.be;
          Per e-mail op het adres info@leonidaswellen.be;
          Per post op het volgende adres: Chocoline, Data Protection Coordinator, Notelarestraat 54,3830 Wellen, België;
          Per telefoon op het nummer +32 12 74 70 57 . 

          Blijf op de hoogte 17/04/2024